1. H. Sutangi, S.Kp., M.Kes
  2. dr. H. Riyanto Martomijoyo, M.Kes
  3. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H
  4. Sarinah Basri K, S.KM., M.Kes
  5. Tating Nuraeni, S.ST., M.Kes
  6. Tayong Siti Nurbaeti, S.KM., M.Gizi
  7. Hairil Akbar, S.KM., M.Epid
  8. Eko Maulana Syaputra, S.KM., M.P.H